Секретарят на община Брезник: Влиза в сила нов модел за формиране на такса “битови отпадъци”, ще се прилага подходът “замърсителят плаща”

С промени в Закона за местните данъци и такси, свързани с преминаването към изцяло нов модел за формиране на такса „битови отпадъци“, бяха запознати общинските съветници на Брезник по време на заседание на постоянните комисии към Общинския съвет, което се проведе през месец април, предаде репортер на Zapadno.com.

В края на разглеждания дневен ред на заседанието на постоянните комисии думата беше дадена на секретарят на община Брезник Иванна Венева. “Искам да ви запозная, че от 1 януари 2025 година влизат в сила досега отлаганите промени по Закона за местните данъци и такси, които са свързани с преминаването към нов модел за формиране на такса “битови отпадъци”. Съответно на 9 април 2024 година в “Държавен вестник” 31 бе обнародвана Наредбата за реда за изготвяне и образеца на план-сметката, като там са определени и начините за изчисляване и размера на таксите. Става въпрос за чисто нов начин за определяне на такса “битови отпадъци”. По-важното е, че план-сметката е година за година. Ако не бъде приета до края на годината ние ще изпаднем в невъзможност да определяме. Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците. И ще се прилага подходът “замърсителят плаща”. Следователно тук ще има различни подходи по определяне такса “битови отпадъци”. За услугите по събиране и транспортира на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третирането им таксата може да се определя по един от следните модели: индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост; количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране; брой ползватели на услугата в имота”, каза секретарят на община Брезник Иванна Венева.

Общинските съвети да могат да приемат различни основи за определяне на такса “битови отпадъци”, при това те могат да бъдат диференцирани както за отделните населени места, така и за отделните зони в тях, и за различните категории задължени лица, и за отделните услуги, за които се дължи таксата, е записано още в промените.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...