Област Перник е на трето място в страната по размер на линията на бедност, която за 2023 година се е повишила с над 20 %

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (SILC)”. През 2023 година линията на бедност общо за страната e 637 лева и 92 стотинки средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 325,9 хиляди лица, или 20,6 % от населението на страната, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60 % от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2023 година в област Перник размерът на линията на бедност е 715 лева и 8 стотинки средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 21,4 % от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за област Перник през 2023 година се повишава с 20,2 %, а за страната – с 21,3 %. Относителният дял на бедното население намалява с 4,1 процентни пункта. През 2023 година област Перник се нарежда на трето място в страната по размер на линията на бедност и на пето място (заедно с област Търговище) по относителен дял на бедните спрямо линията на бедност.

В област Перник относителният дял на бедност при мъжете е 18,2 %, а при жените – 24,3 %. В сравнение с предходната година делът на бедност намалява и при двата пола – с 3,5 процентни пункта при мъжете и с 4,8 процентни пункта при жените. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2023 година на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20,6 до 28,5 %, или със 7,9 процентни пункта, а за област Перник равнището на бедност се повишава съответно от 21,4 до 32 %, или с 10,6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 54,4 % или с 33 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Перник по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2023 година показва, че най-бедните 20 % от домакинствата имат 3,9 пъти по-нисък доход от най-богатите 20 %, като спрямо 2022 година поляризацията намалява.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 година за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 година се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство. През 2023 година в област Перник 13,7 % от населението живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя), или с 0,9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 година.

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, тоест всички членове на домакинството на възраст 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. До 2020 година показателят се изчисляваше за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 година той включва лица на възраст от 18 до 64 години. Ниската икономическа активност за домакинството се изчислява като съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове. Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20 % от техния потенциал през референтната година. През 2023 година в област Перник 2,3 хиляди лица на възраст 18 – 64 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или това са 4,2 % от населението. Спрямо 2022 година относителният им дял намалява с 2,5 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка  на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. Комбинирането на трите показателя показва, че през 2023 година 30 % от населението на страната, или 1 933,1 хиляди лица, са били в риск от бедност и социално изключване. За област Перник през 2023 година 33,8 хиляди лица или 30,2 % живеят в риск от бедност или социално изключване – съответно 29,6 % от мъжете и 30,8 % от жените. Стойността на показателя се увеличава с 0,1 процентни пункт спрямо 2022 година, при мъжете – с 5,2 процентни пункта, а при жените намалява – с 4,7 процентни пункта.

През 2023 година 29,7 % от децата на възраст 0 – 17 години в област Перник са изложени в риск от бедност, при 26,9 % общо за страната. В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 година се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). За оценка на материалните лишения при децата в домакинствата се използват тринадесет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, като например: почивка извън дома поне една седмица в годината (включително празници със семейството, гостуване при роднини, приятели, организирана почивка от училището и така нататък); редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и други; екипировка за игри навън (колело, ролери, кънки и други); купуването на книги, които са подходящи за възрастта на децата (без учебници и учебни помагала); купуването на два чифта обувки по размер в зависимост от сезона и/или за всички сезони. През 2023 година в област Перник относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) намалява в сравнение с 2022 година с 3,5 процентни пункта и достига 48,1 %. През 2023 година, както и през предходната година в областта няма деца, на които нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...