Над 110 горски пожара са възникнали в страната от началото на годината, унищожени са над 220 декара гори

Обявен е пожароопасният сезон в горските територии в цялата страна. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването на пожароопасния сезон става по предложение на директора на съответната Регионална дирекция по горите със заповед на областния управител, който определя времетраенето. Поради спецификата на всеки отделен регион, периодът е различен и обхваща месеците от март до ноември, съобщиха от Министерство на земеделието и храните.

Изпълнителната агенция по горите е предприела необходимите действия и е извършила мероприятия, с цел превенция и опазване на горите от пожари. Засилен е контролът върху движението на автомобили, техника и хора в горските територии на страната. Специализирани групи за гасене на горски пожари, както и автомобилите за първоначални действия за тяхното потушаване, са в постоянна готовност за оказване на съдействие на служителите от Пожарна безопасност и защита на населението.

По данни на Изпълнителната агенция по горите, от началото на годината до момента в страната са възникнали 114 пожара, засегнати са площи в размер на 10 900 декара, като върхово са унищожени 222 декара гори. Опожарените горски територии са повече от два пъти в сравнение със същия период на миналата година. Основната причина за 96 % от пожарите в горите е човешка небрежност.

През 2023 година в горските територии на страната са регистрирани 448 пожара върху 63 883 декара площ. От тях 6 896 декара са засегнати от върхови пожари.

Високите температури и липсата на валежи водят до повишаване риска от възникване на пожари. От Изпълнителната агенция по горите напомнят, че по време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

Неспазването на правилата за пожарна безопасност, паленето на огън в горските територии и в близост до тях, изхвърлянето на горими отпадъци извън определените за целта места, може да застраши живота и здравето на хората, да нанесе сериозни щети в горските територии, на дивечови популации, да доведе до унищожаване на растения и животни.

Гражданите трябва да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност, а да бъдат отговорни и бдителни. Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да подаде сигнал на телефон 112, което ще спомогне за бързото му локализиране и организиране на неговото потушаване.

Снимка: “Държавно горско стопанство-Брезник”, инженер Юлий Сираков – архив

Виж също...

Loading...