За служители от “Държавно горско стопанство-Трън” ще се проведе съвещание по стопанисване на горите с цел да се опреснят знания

Започнаха обичайните за всяка година съвещания по стопанисване на горите за служители от териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие. Предстои провеждането на такива съвещания на територията на поделенията в Места, Трън и София, съобщиха от Югозападното държавно предприятие.

Целта на съвещанието е да опресни знанията и да помогне за получаването на нови такива на лесовъдите преди започването на кампанията по маркиране на лесосечния фонд на Предприятието за 2025 година. На първото такова съвещание, проведено в Симитли, са били обсъдени въпроси по прилаганите лесовъдски системи и видовете сечи за стопанисването на различните видове гори, както и такива, свързани с начина на маркиране и транспортиране на вече добитата дървесина до временните складове, изграждането на постоянни и временни пътища за извоз на насажденията и определяне на основните лесовъдски показатели на гората.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...