От началото на месец юли се приемат заявления за целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2024/2025 година

От 1 юли започва приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2024/2025 година, съобщиха от Агенция за социално подпомагане.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез електронна административна услуга. Заявлението-декларация може да бъде изпратено и на електронната поща на дирекциите „Социално подпомагане“.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2024 година до 31 март 2025 година.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. Със заповед на министъра на труда и социалната политика се определя и корекционния коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите, определени след 1 юли 2008 година.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:

–  обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;

–  да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;

– да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2024 година – 526 лева), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

– да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

– да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 3 787 лева и 20 стотинки (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2024 година е в размер на 157 лева и 80 стотинки).

В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане

При отопление с твърдо гориво:

– В пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане

– На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...