Пенсионерите могат да проверят новия размер на пенсиите си в портал за електронни услуги

Всички пенсионери могат да проверят осъвременените от 1 юли размери на своите пенсии и добавки през интернет в Единния портал за електронни услуги на Националния осигурителен институт, раздел „Електронно осигурително досие за пенсия“, рубрика „Отпуснати пенсии“ – „Актуална справка за пенсионер“. Разпорежданията, с които е извършено осъвременяването, са заредени в същия раздел „Електронно осигурително досие за пенсия“ на Единния портал за електронни услуги – рубрика „Постановени разпореждания“, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Единният портал на Националния осигурителен институт се достъпва чрез използване на основните средства за електронна идентификация – персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите и всички видове квалифицирани електронни подписи, издадени от доставчици на удостоверителни услуги у нас.

В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е предвидено разпорежданията, с които се извършва служебно осъвременяване на размерите на пенсиите и добавките, да се връчват на лицата след поискване от тяхна страна, като срокът за обжалване тече от датата на връчването. Искането може да бъде подадено отново чрез Единния портал за електронни услуги на Националния осигурителен институт, като от каталога на услугите се избере услуга № 3399 „Връчване на разпореждане за извършено служебно осъвременяване, преизчисляване или определяне на нов размер на пенсия/и при поискване от лицето“.

Връчването на заявения онлайн документ може да се извърши съобразно заявеното от лицето – на място в приемната на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или като електронен документ чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

Виж също...

Loading...