Пчелните семейства в област Перник са се увеличили с 65 % за четири години, а добитият мед е бил с близо 70 % повече

Земеделски стопани и представители на институции в област Перник присъстваха на информационна среща, която Министерство на земеделието, храните и горите организира. Основна тема на срещата беше кампанията за директни плащания през 2020 година. Форумът се проведе със съдействието на Национална селска мрежа и е част от тематични информационни срещи, които се провеждат от 7 февруари в страната, предаде репортер на Zapadno.com.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева откри срещата и разясни начинът на провеждането му. В началото заместник-министърът спомена цифри и факти за област Перник. “През 2018 година брутната добавена стойност, създадена от аграрния сектор в областта бележи ръст от 3,6 % в сравнение с 2014 година, като формира 5 % от общата брутна добавена стойност за икономиката на страната. Тук от общата използвана земеделска площ преобладават постоянно затревените площи, които възлизат на 59 % от общата използвана площ които също се увеличават близо със 7 % в сравнение с 2014 година. Зърнените култури заемат 53 % от обработваемата земя, следвани от маслодайните култури с 27 %. Налице е значителен ръст в площите със зеленчуци. Ръстът е над 5 пъти и половина спрямо 2014 година. Съществено повишение имаме и на площите заети със слънчоглед и рапица като увеличението съответно е 35 % и 19 %. Традиционната зеленчукова култура, която се отглежда са картофите. Тук се отглеждат 5 % от всички картофи заявени в страната.”, каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева.

Данните показват още, че голям ръст се наблюдава и при пчеларството в региона. Броят на пчелните семейства за периода 2014 – 2018 година е нараснал с 65 %. Това е породило нарастване и на добития пчелен мед в Пернишко с ръст от 68 % за отчетения период. “Наблюдава се и увеличение в подкрепата на всички категории животни. Общо изплатената субсидия на бенефициенти в област Перник, както по линия на европейските фондове, така и от държавния бюджет, възлиза на 220 милиона лева. Освен това по Програма за развитие на селските райони, само за настоящия програмен период, от 2014 година до момента, имаме 99 сключени договора. Общата одобрена субсидия е над 42 милиона лева, които са в процес на изпълнение. От тях вече 17 милиона са изплатени на бенефициенти. Тук можем да отбележим, че най-голям е броят на подпомогнатите по подмярка 4.1, а именно мярката за модернизация, за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопани.”, обясни още заместник-министър Лозана Василева.

Присъстващите на срещата бяха запознати и с предстоящото преброяване на земеделските стопанства, което ще се проведе в периода 1 септември – 18 декември. Преброяването ще премине на два етапа – онлайн (от 1 до 18 септември) и посещение от анкетьори (от 19 септември до 18 декември). Информацията от преброяването ще се обобщава и разпространява на ниво “община”. “Тази информация е изключително важна за нас и ще ни послужи за формирането на бъдещите ни политики и подпомагането на сектора. Затова е изключително важно да разполагаме с адекватна и реална информация за това какъв е сектор “Земеделие” към 2020 година. Освен това нова тема, която бих искала да ви информирам е идеята за създаване на компенсационен фонд към разплащателна агенция Държавен фонд “Земеделие”, в който земеделските производители могат да участват изключително и само на доброволен принцип. Все още е на ранен етап от разработване този фонд. Това, което е като идея в момента, е средствата в този фонд да се формират от една страна от вноски на земеделски производители, от друга страна да се подпомагат с национални средства, средствата които бяха заделяни за държавната помощ за обезщетения при пропаднали площи. Третото подпомагане на фонда ще бъде по линия на Програма за развитие на селските райони.”, добави още заместник-министърът на земеделието, храните и горите.

Виж също...

Loading...