Населението на област Перник продължава да се стопява, за 2021 година регионът е намалял с 2 % или 2 403 души

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 година е 6 838 937 души, а на област Перник – 118 023 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1,1 %), а на областта – с 2 403 души, или с 2 %. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През 2021 година се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от “Преброяване ‘2021”, очакваният брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 година е 6 520 314 души, а на територията на област Перник – 113 112 .

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалния брой на лицата, пребиваващи на територията на страната. Ето защо, в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от “Преброяване ‘2021” броят на населението ще бъде преизчислен на база на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори. В съответствие с на Националната статистическа програма, първи окончателни данни от “Преброяване ‘2021” ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Промените в броя и структурите на населението през 2021 година се определят от основните
тенденции в демографските процеси.
 Нараства броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост;
 Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
 Намалява детската смъртност;
 Нараства броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;

Виж също...

Loading...