Жертви на вълците в Брезнишко и Трънско са предимно кози и овце, а над 80 % от нападенията са през деня

Утвърден е План за действие за европейския вълк на основание на Закона за биологично разнообразие. Планът е разработен от сдружение за дива природа “Балкани“ чрез процес, започнал още от 2008 година с участието на всички заинтересовани страни. Планът за действие е приет чрез решение на Национален съвет по биологично разнообразие след отразяване на финалните корекции от съвета. Сега вече е окончателно утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, съобщиха от Министерство на околната среда и водите. 

Планът стъпва на разбирането да се минимизира конфликтът човек – вълк. Необходимо да се повиши ангажираността и взаимното сътрудничество на заинтересованите страни за по-доброто управление на популацията на вълка, за да се осигури дългосрочното съществуване на вълка в България.

Последователна, теренна работа за изследване на вълка у нас, се извършва от екип на сдружение за дива природа “Балкани” от 1997 година в два моделни района от страната – Краището (основно териториите на “Държавно горско стопанство-Брезник” и “Държавно горско стопанство-Трън“) и Западен Пирин. Събират се данни за състоянието на популацията, за биологията и екологията на вида (численост, плътност, размер на
семейните групи, размер и използване на териториите, активност, хранене,
морфометрични данни, активност към домашни животни и други).

В работата се използват различни признати методи: трансектен метод – проследяване в сняг, метода на телеметрията – проследяване на маркирани индивиди от вида симулирано виене за установяване на размножаване и други, събиране и анализ на екскременти и стомаси с цел установяване на хранителния спектър на вълците, регистриране и обследване на мъртви вълци, измервания, взимане на проби, регистриране причина за смъртта, генетични анализи.

В рамките на периода на изследването, според анкетите, в моделния район Краище са причинени щети върху 1,5 % от пасищно отглежданите домашни животни, докато в Западен Пирин този процент е 3,8 %. И в двата района нападенията и щетите са основно върху кози и овце. В Краище щетите по кози съставляват 48,4 % от всички щети по домашни животни, за овцете този процент е 44,6 %. Специфичното тук е, че третата позиция се заема от кучетата с 5,6 % от нападаните домашни животни.

Интересно е да се отбележат резултатите за денонощната динамика на нападенията от настоящото изследване. И в двата моделни района нападенията върху домашните животни са извършени основно през деня на паша. За Краище 82 % от всички докладвани нападения са дневни, а за Западен Пирин тази стойност е съответно 83 %. Този категоричен превес на дневните нападения, говори за необходимост от прилагане на мерки за охрана на животните, докато са на паша. В условията на пашуване в планинските райони на страната, традиционно доказаните ефективни мерки са постоянен пастир и ефективни пастирски кучета.

Проучване направено в два района (Краище и Пирин) в периода 2002 – 2006 година показва, че голямата част нападения на вълци над домашни животни стават през деня (около 82 – 83 %) и само 17 – 18 % от нападенията са през нощта и по здрач (Tsingarska Sedefcheva, 2008). През деня животните са изведени на паша и в това време кучетата са най-надеждната и ефективна защита за стадото.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...